About Us (เกี่ยวกับเรา)

About Us จุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ esport นี้ขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่ในการเชื่อมต่อนักเล่นเกมและผู้สนใจใน esport รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ให้ข้อมูลและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการ esport ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ โดยสนับสนุนในการตั้งเวลาการเล่นเกมที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการเล่นเกมนานเกินไปที่อาจทำให้เกิดผลลบต่อสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในชีวิตจริงผ่านเกมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบจะสร้างชุมชน esport ที่มีความแข็งแรงและมีความสุขภาพ ทั้งในด้านกายและใจ และยังสามารถทำให้นักเล่นเกมได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการเข้าร่วมในชุมชนนี้ และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมากขึ้น

Vision & Mission (วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ)

  • สร้างชุมชน esport ที่ยั่งยืนและมีพลังสร้างสรรค์: มุ่งสร้างชุมชนที่มีความยั่งยืนและรวมกลุ่มเกมเมอร์, นักแข่ง, และผู้สนใจใน esport ให้แลกเปลี่ยนทักษะ, ความรู้, และสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน
  • เป็นแหล่งรวมข้อมูลและสนับสนุนนักกีฬา esport ในทุกระดับ: สร้างแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูล, แนวทาง, และสนับสนุนนักแข่งในทุกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมให้สามารถแข่งขันในระดับสูงขึ้น
  • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักแข่ง esport ให้เป็นมืออาชีพ: ไม่เพียงแค่สนับสนุนนักแข่งในระดับมืออาชีพเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในการสร้างทางเลือกในอาชีพและการศึกษาสำหรับนักแข่ง
  • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเกมเมอร์และนักแข่ง: พัฒนาและรักษามาตรฐานของพื้นที่แข่งขันและชุมชน ให้เป็นที่ปลอดภัย สนับสนุนความสร้างสรรค์ และไม่ละเมิดสิทธิ
  • สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาอาชีพในด้าน esport: ผลักดันการศึกษาในด้าน esport ในทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมนี้
  • รณรงค์เรื่องการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ: เน้นให้เกมเมอร์และนักแข่งมีการเล่นที่ปลอดภัย, มีสุขภาพ, และสนุกสนาน
  • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม esport: ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม, องค์กร, และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา esport ในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจเหล่านี้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรหรือเว็บไซต์ที่ดำเนินงานในด้าน esport ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนจากชุมชนและผู้สนใจในอุตสาหกรรมนี้.